Strona główna » Posty autora Jerzy Kulig

Autor: Jerzy Kulig

Co grozi za brak kasy fiskalnej? Co trzeba wiedzieć, używając kasy fiskalnej?

Posiadanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe w przypadku większości przedsiębiorców. Zwolnieni są od tego jedynie nieliczni. Od obowiązku korzystania z urządzenia fiskalnego nie należy uciekać, ponieważ wiąże się to z konkretnymi sankcjami. Co grozi za brak kasy fiskalnej i o czym należy pamiętać podczas korzystania z niej?

Kasy fiskalne – od czego zacząć?

Przede wszystkim należy dowiedzieć się, kto jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Nie wszyscy przedsiębiorcy mają taki obowiązek, chociaż jest już ich coraz mniej. Zakup urządzenia nie jest jednoznaczny z tym, że od razu można z niego korzystać. Istnieje szereg czynności, które należy wykonać, by użytkowanie kasy było możliwe. Przede wszystkim trzeba zgłosić zamiar jej zakupu do właściwego urzędu skarbowego. Należy też podać miejsce instalacji urządzenia i czas, od kiedy rozpocznie się sprzedaż.

Kolejnym obowiązkiem jest fiskalizacja kasy. Ta czynność może być wykonana jedynie przez uprawniony do tego serwis, nie można tego robić samodzielnie, nie jest to proces prosty. Konfiguracja kasy fiskalnej jest łatwiejsza z fachową pomocą (mojafiskalna.pl), dzięki której urządzenie zostanie zaprogramowane we właściwy sposób. Następnie, kiedy już możliwe jest ewidencjonowanie sprzedaży, przedsiębiorcy muszą pamiętać o archiwizacji kopii paragonów fiskalnych, wydrukach dobowych i miesięcznych, obowiązkowych przeglądach technicznych i przechowywaniu książki serwisowej.

Płatność kartą

Jakie są kary za brak kasy fiskalnej?

Przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej, a jej nie mają, powinni liczyć się z dotkliwymi sankcjami i to na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim są to kary finansowe. Jeśli dany organ wykryje, że przedsiębiorca nie ma kasy fiskalnej w firmie, nałożone zostanie na niego zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty naliczonego podatku przy nabyciu produktów i usług. Liczone jest to od chwili rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. Co ważne, szczególnie dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i dla spółek podlegających pod Kodeks karny skarbowy, w ich przypadku przepis ten nie funkcjonuje.

Karą za brak kasy fiskalnej jest też utrata ulgi. Chodzi o możliwość odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej. Ulga wynosi 90% ceny urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł. Skorzystać z niej mogą jedynie przedsiębiorcy, którzy przestrzegali obowiązujących terminów i zaczęli użytkowanie kas we właściwym czasie.

Jeśli brak urządzenia do ewidencjonowania sprzedaży zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, wówczas sankcje mogą być bardziej dotkliwe. Za prowadzenie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej może grozić kara grzywny w postaci do 240 stawek dziennych. O wysokości kary rozstrzyga sąd, który analizuje każdy przypadek indywidualnie.

Przedsiębiorcy, którzy nie zarejestrowali urządzeń fiskalnych na czas, mogą uniknąć, wyrażając tzw. czynny żal. Jeśli sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie, wówczas przedsiębiorca może nie płacić grzywny. Należy jednak wiedzieć, że taka możliwość nie będzie skutkowała przywróceniem ulgi na kasę fiskalną.

Kiedy możesz ogłosić upadłość konsumencką, jak może pomóc prawnik w upadłości konsumenckiej?

Pojęcie ogłoszenia upadłości konsumenckiej pojawiło się w polskim prawie stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2009 roku. Od tego czasu skorzystało z tego rozwiązania już wiele osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Ogłoszenie bankructwa nie jest jednak takie proste, czasami wymaga ono konsultacji z prawnikiem. Co warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej? Kto może ją ogłosić i od czego należy zacząć?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłością konsumencką nazywa się redukcję lub umorzenie zobowiązań danej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Taki stan musi wynikać z niezawinionej niewypłacalności. Dotyczy to sytuacji, kiedy konsument nie jest w stanie pokryć zobowiązań i kosztów utrzymania z pobieranego wynagrodzenia. Upadłość konsumencką można brać pod uwagę, jeśli doszło do niej z przyczyn losowych, np. w wyniku choroby, a nie wtedy, gdy konsument doprowadził do niej na skutek własnych działań i zaniedbań.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Jak już zostało wspomniane, upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna. Sąd musi stwierdzić, że jest ona niewypłacalna i jest to stan trwały. Oczywiście nie odbywa się to w sposób automatyczny. Konsument musi złożyć stosowny wniosek i dołączyć do niego szereg dokumentów, potwierdzających trudną sytuację, w której się znalazł. Wiąże się to z opłatą w wysokości 30 zł. Ogłoszenie bankructwa nie jest łatwym procesem, czasami warto skorzystać z pomocy specjalisty, który wyjaśni krok po kroku, jakie czynności należy podjąć. Praktyczne informacje o upadłości konsumenckiej znajdują się na blogu prawnika upadlosckonsumencka.expert, gdzie można zapoznać się ze zmianami w polskim prawie upadłościowym i naprawczym.

Laptop i notes na biurku

Kiedy wniosek o upadłość może zostać oddalony?

Nie każdy wniosek o upadłość konsumencką zostanie przyjęty i pozytywnie rozpatrzony. Istnieją konkretne przesłanki, które mogą to uniemożliwić. Wśród nich wymienia się między innymi umorzenie postępowania upadłościowego prowadzonego w terminie do 10 lat przed złożeniem wniosku, uchylenie planu spłaty wierzycieli w poprzednim postępowaniu upadłościowym czy skargę pauliańską. Tych wytycznych może być znacznie więcej, czasami powodem odrzucenia wniosku może być brak dołączenia odpowiednich dokumentów. Bywa też, że przesłanki negatywne wcale nie muszą oznaczać braku możliwości ogłoszenia upadłości, sąd może zastosować tzw. klauzulę rozsądku.

Upadłość konsumencka – w czym pomoże prawnik?

Prawnik przede wszystkim pomoże w zrozumieniu całego procesu upadłościowego. Dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z prawem, może to być nieco skomplikowane. Specjalista wskaże, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, jak opisać swoją sytuację życiową, jakie dokumenty dołączyć itp. To wszystko może przyspieszyć proces ogłaszania upadłości, jeśli wszelkie formalności zostaną dopełnione od razu. Do tego dochodzą jeszcze wprowadzane zmiany w prawie upadłościowym, z którymi specjaliści są na bieżąco i wiedzą, co należy zrobić, aby się do nich zastosować.

Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej to najważniejszy dokument w państwie, który gwarantuje jego właściwe funkcjonowanie pod względem prawnym. Ściśle określa też wolności, prawa i obowiązki człowieka funkcjonującego w naszym kraju. Co o nich wiadomo? Jak Konstytucja RP normuje prawa i obowiązki obywateli?

Wolności i prawa osobiste regulowane przez Konstytucję RP

Konstytucja w jasny sposób określa wolności i prawa osobiste każdego człowieka zamieszkującego Polskę, w tym cudzoziemców. Najważniejsze jest prawo do życia. Zgodnie z nim nikt nie może nikogo go pozbawiać. Jest to najwyższa wartość bez względu na regulacje prawne, wyznawaną religię czy światopogląd. Ochrona życia jest ponad wszelkimi podziałami i przysługuje każdemu człowiekowi.

Posąg sprawiedliwości

Oprócz tego każdy ma prawo do nietykalności i wolności osobistej. Nie można pozbawić tego człowieka, chyba że są to okoliczności regulowane prawem, np. w sytuacji popełnienia przestępstwa. Z tym wiąże się prawo do sprawiedliwego i jawnego procesu, który zostanie przeprowadzony przez bezstronnych i niezależnych sędziów.

W kontekście rodziny ważne jest prawo rodziny do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. To opiekunowie mają pierwszeństwo w wychowywaniu i kształtowaniu postaw dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Są one jednak ograniczone prawami dziecka.

Konstytucja wymienia jeszcze prawo do nienaruszalności mieszkania, czyli bez nakazu nikt nie może do niego wkroczyć, przebywać w nim lub go przeszukać. Kluczowe dla wszystkich obywateli jest też prawo do wolności sumienia i religii. Nikt nie może nikogo zmusić do wyznawania określonej.

Prawa i wolności polityczne w Konstytucji RP

Obywatele RP mają prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestnictwa w nich. Mogą też zrzeszać się w związki zawodowe oraz organizacje społeczno-polityczne. Najważniejszym prawem politycznym wszystkich obywateli jest możliwość uczestniczenia w referendach i posiadanie prawa wyboru. Dotyczy ono wszystkich osób, które ukończyły 18 lat. Każdy może też złożyć wniosek, petycję lub skargę, kiedy dojdzie do naruszenia praworządności, gdy organy wykonują swoje zadania w niewłaściwy sposób itp.

Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Każdy obywatel ma prawo do posiadania własności i do dziedziczenia. Podobnie jak ma możliwość wyboru miejsca pracy i wykonywania zawodu. Wszyscy obywatele mają prawo do ochrony zdrowia i do nauki. Nauczanie jest powszechne, publiczne i bezpłatne, edukacja jest obowiązkiem państwa. Ponadto każdy obywatel ma prawo do wolności twórczości artystycznej i badań naukowych.

Najważniejsze obowiązki obywatelskie zawarte w Konstytucji RP

Do najważniejszych powinności obywateli względem państwa zalicza się obowiązek wierności i troski o dobro narodu i społeczeństwa, obowiązek przestrzegania prawa RP, ponoszenia ciężarów i świadczeń na rzecz państwa, obrona Ojczyzny (np. w czasie wojny lub innych zagrożeń), a także dbałość o stan środowiska naturalnego.

Kto może starać się o obrońcę z urzędu?

Usługi prawne są w wielu przypadkach bardzo kosztowne i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Niektóre sytuacje wymagają jednak tego, by reprezentował nas adwokat. Konstytucja RP gwarantuje jednak wszystkim obywatelom prawo do adwokata na wszystkich poziomach postępowania. Jeśli dla kogoś koszty prawnika są zbyt obciążające, możliwe jest skorzystanie z pomocy adwokata z urzędu. Kto i w jakich okolicznościach może być reprezentowany przez takiego specjalistę?

Obrońca z urzędu – dla kogo?

Nie wszyscy mogą skorzystać z bezpłatnego reprezentowania przez adwokata. Aby tak się stało, trzeba spełnić konkretne wymagania, głównie dotyczą one sytuacji finansowej danej osoby. Musi ona udowodnić, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia obrońcy, ponieważ w znaczny sposób obciąży to ją i jej rodzinę.

Wniosek o adwokata z urzędu

Chcąc otrzymać wsparcie prawnika z urzędu, należy złożyć w tym celu stosowny wniosek, który rozpatrywany jest przez sąd. Wszelkie takie sprawy wiążą się nie tylko z wynagrodzeniem adwokata. Są jeszcze koszty sądowe, które oskarżony też być może będzie musiał ponieść. Można więc złożyć wniosek o obrońcę z urzędu razem z wnioskiem o zwolnienie od opłat sądowych.

Podpisywanie dokumentów

Prośba o przydzielenie obrońcy z urzędu zostanie uwzględniona, jeśli taki specjalista będzie niezbędny w sprawie i gdy zachodzą ku temu przesłanki związane z sytuacją finansową osoby wnioskującej. Do każdego takiego wniosku należy jednak dołączyć informacje potwierdzające stan rodzinny, źródła utrzymania, dochody i określić wielkość majątku. Oczywiście wnioskodawca musi ograniczyć swoje wydatki do minimum, jeśli nawet to nie pozwala na pokrycie kosztów adwokata, wówczas przyznany zostanie obrońca z urzędu.

W sytuacji, kiedy wnioskujący złoży nieprawdziwe oświadczenie, decyzja o przyznaniu adwokata zostanie cofnięta, a on sam będzie musiał pokryć należne koszty wynagrodzenia obrońcy. W niektórych przypadkach może zostać też obciążony grzywną. Jeśli natomiast w trakcie sprawy jego sytuacja finansowa się polepszy, wówczas sąd może nakazać częściowe pokrycie usług prawnika.

Odmowa przydzielenia obrońcy z urzędu

Wniosek o przydzielenie adwokata z urzędu może zostać oddalony. Co w takiej sytuacji robić? Wnioskodawca ma prawo ponownie starać się o przydzielenie obrońcy, jednak nie może powoływać się na te same okoliczności. Wówczas pismo zostanie odrzucone niemal automatycznie i nie można się od tej decyzji odwołać.

Czy można wybrać prawnika z urzędu?

W tym przypadku sytuacja jest złożona. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku sąd zwraca się do konkretnej okręgowej rady adwokackiej lub radców prawnych o przyznanie adwokata z urzędu. Istnieje jednak możliwość podania we wniosku danych obrońcy, który miałby nas reprezentować. Można tak zrobić w przypadku, kiedy wiemy, że dany prawnik specjalizuje się w określonym zagadnieniu, znamy go lub gdy reprezentował nas już wcześniej. Taka sugestia może, ale nie musi zostać uwzględniona.

Konstytucja USA – historia, artykuły, poprawki

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki to najważniejszy dokument prawny obowiązujący w USA. Zawarty w nim jest system prawny i ustrój polityczny, który funkcjonuje od setek lat w Ameryce. Ten akt prawny był wzorem dla wielu innych konstytucji na świecie, w tym także dla polskiej ustawy. Kiedy powstał ten najwyższy akt prawny w dziejach USA? Jaka jest jego historia i co zawiera Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki?

Kiedy powstała Konstytucja USA?

Konstytucja USA, podobnie jak Konstytucja RP w Polsce, to najważniejszy akt prawny, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. Uważa się, że to pierwsza na świecie ustawa zasadnicza, która reguluje w jasny sposób system prawny i ustrój polityczny tego kraju. Konstytucja USA weszła w życie 4.07.1789 roku i obowiązuje do dziś. Aktualnie liczy ona 27 poprawek i jest stosowana przez wszystkie stany.

Konstytucja USA wzorowana była na innych dokumentach, które regulowały funkcjonowanie w określonych stanach. Takim wzorem była np. konstytucja stanu Vermont z 1777 roku. Zawarte w niej były informacje na temat wolności i praw obywateli. Ostatecznie Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została wydana na konwencji filadelfijskiej we wrześniu 1787 roku, a weszła w życie niecałe 2 lata później.

Konstytucja USA

Konstytucja Stanów Zjednoczonych przez wielu określana jest jako „otwarta”. Jest to dokument dosyć ogólnikowy, a zawarte w nim zasady można interpretować na różne sposoby, o tym decydują władze federalne. Celem utworzenia dokumentu było scentralizowanie władzy, przy równoczesnym zachowaniu praw wszystkich stanów. Miały one możliwość decydowania o sprawach wewnętrznych.

Poprawki w Konstytucji USA

Od momentu uchwalenia Konstytucji USA, wprowadzono 27 poprawek. Pierwszych dziesięć zostało przyjętych jeszcze w 1789 roku i są one określane jako Karta Praw Stanów Zjednoczonych. Wśród nich mowa jest o wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń, prawie do posiadania i noszenia broni, prawie do nietykalności osobistej i materialnej, określone są prawa oskarżonych, wprowadzony został zakaz nadmiernych kaucji i okrutnych kar.

W późniejszych latach poprawki dotyczyły m.in. sposobu wyboru prezydenta, zniesienia niewolnictwa, praw gwarantowanych i korzyści z obywatelstwa, prawa kobiet do głosu, zniesienia prohibicji, ustanowienia podatku dochodowego, ustanowienia prawa wyborczego od 18. roku życia czy przekazania władzy w przypadku śmierci prezydenta. Ostatnią poprawką była ta z 1992 roku, która wprowadziła ograniczenia wysokości płacy członków Kongresu.

Co zawiera Konstytucja USA i jaki jest jej cel?

Już w preambule zawarte są cele ustanowienia dokumentu. Powstał on po to, by zapewnić dobrą współpracę między stanami, wzmocnić poczucie pokoju i sprawiedliwości oraz zagwarantować wolność jednostki. Konstytucja ma też służyć obronie przeciw agresji i popieraniu ogólnego dobra narodu.

Akt ten określa władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz opisuje władzę i ograniczenia stanów, a także zakres współpracy pomiędzy nimi. Należy jednak pamiętać, że Konstytucja USA jest dokumentem nadrzędnym we wszystkich stanach i to do niej trzeba się odnosić.

Konstytucja RP – co zawiera, kiedy została uchwalona, jaka jest jej rola?

Konstytucja RP – historia, uchwalenie, nowelizacje

Historia konstytucji w Polsce sięga roku 1791, wtedy uchwalono słynną Konstytucję 3 maja. W kolejnych latach powstawały jeszcze inne dokumenty tego typu. Obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza to ta z 1997 roku, która przyjęta została przez Zgromadzenie Narodowe w kwietniu. Ówczesny Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał ją w lipcu tego samego roku, a zaczęła obowiązywać 3 miesiące później, czyli w październiku 1997 roku. W kolejnych latach dokonywano nowelizacji dokumentu. Pojawiły się m.in. zapisy o ekstradycji polskiego obywatela czy o rozszerzeniu biernego prawa wyborczego.

Konstytucja RP składa się z preambuły, czyli wstępu i 243 artykułów, które podzielone są na konkretne rozdziały dotyczące ustroju państwa, wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, źródeł prawa w Polsce, zasadach działania Sejmu i Senatu, prawach i obowiązkach Prezydenta RP, Rady Ministrów, samorządów terytorialnych, funkcjonowania sądów i trybunałów, organów kontroli państwowej i ochrony państwa. W konstytucji zawarte są również informacje na temat finansów publicznych, stanów nadzwyczajnych i ewentualnych zmian ustawy zasadniczej.

Jakie są podstawowe zasady Konstytucji RP?

W ustawie zasadniczej zawarte są główne zasady, które regulują funkcjonowanie państwa. Wśród nich wymienia się zasadę suwerenności narodu, legalizmu, pomocniczości, społecznej gospodarki rynkowej republikańskiej formy państwa, reprezentacji politycznej, demokratycznego państwa prawa, podziału i równowagi władzy, pluralizmu społecznego, zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości społecznej i bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych.

polska flaga

Jakie jest znaczenie Konstytucji RP?

Konstytucja RP to najważniejszy akt prawny w Polsce. Reguluje ona funkcjonowanie całego kraju, od najwyższych władz państwowych, po wszystkich obywateli. Konstytucja zapewnia ład pod względem prawnym. Wyznacza ramy ustrojowe, wskazuje prawa i obowiązki, reguluje kwestie związane z systemem wartości społecznych itp. Rolą tego dokumentu jest również jednoczenie społeczeństwa, by działało ono na rzecz dobra wspólnego. Konstytucja RP gwarantuje prawa i wolności obywatelskie, dlatego jest to ustawa tak ważna dla każdego człowieka. Zawarta jest w niej ochrona godności wszystkich obywateli, bez względu na płeć, wyznawaną religię czy światopogląd. Dokument ten nawiązuje do wartości chrześcijańskich, ale też odnosi się do międzynarodowych zapisów o prawie do wolności i równości każdego człowieka.