Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki to najważniejszy dokument prawny obowiązujący w USA. Zawarty w nim jest system prawny i ustrój polityczny, który funkcjonuje od setek lat w Ameryce. Ten akt prawny był wzorem dla wielu innych konstytucji na świecie, w tym także dla polskiej ustawy. Kiedy powstał ten najwyższy akt prawny w dziejach USA? Jaka jest jego historia i co zawiera Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki?

Kiedy powstała Konstytucja USA?

Konstytucja USA, podobnie jak Konstytucja RP w Polsce, to najważniejszy akt prawny, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. Uważa się, że to pierwsza na świecie ustawa zasadnicza, która reguluje w jasny sposób system prawny i ustrój polityczny tego kraju. Konstytucja USA weszła w życie 4.07.1789 roku i obowiązuje do dziś. Aktualnie liczy ona 27 poprawek i jest stosowana przez wszystkie stany.

Konstytucja USA wzorowana była na innych dokumentach, które regulowały funkcjonowanie w określonych stanach. Takim wzorem była np. konstytucja stanu Vermont z 1777 roku. Zawarte w niej były informacje na temat wolności i praw obywateli. Ostatecznie Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została wydana na konwencji filadelfijskiej we wrześniu 1787 roku, a weszła w życie niecałe 2 lata później.

Konstytucja USA

Konstytucja Stanów Zjednoczonych przez wielu określana jest jako „otwarta”. Jest to dokument dosyć ogólnikowy, a zawarte w nim zasady można interpretować na różne sposoby, o tym decydują władze federalne. Celem utworzenia dokumentu było scentralizowanie władzy, przy równoczesnym zachowaniu praw wszystkich stanów. Miały one możliwość decydowania o sprawach wewnętrznych.

Poprawki w Konstytucji USA

Od momentu uchwalenia Konstytucji USA, wprowadzono 27 poprawek. Pierwszych dziesięć zostało przyjętych jeszcze w 1789 roku i są one określane jako Karta Praw Stanów Zjednoczonych. Wśród nich mowa jest o wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń, prawie do posiadania i noszenia broni, prawie do nietykalności osobistej i materialnej, określone są prawa oskarżonych, wprowadzony został zakaz nadmiernych kaucji i okrutnych kar.

W późniejszych latach poprawki dotyczyły m.in. sposobu wyboru prezydenta, zniesienia niewolnictwa, praw gwarantowanych i korzyści z obywatelstwa, prawa kobiet do głosu, zniesienia prohibicji, ustanowienia podatku dochodowego, ustanowienia prawa wyborczego od 18. roku życia czy przekazania władzy w przypadku śmierci prezydenta. Ostatnią poprawką była ta z 1992 roku, która wprowadziła ograniczenia wysokości płacy członków Kongresu.

Co zawiera Konstytucja USA i jaki jest jej cel?

Już w preambule zawarte są cele ustanowienia dokumentu. Powstał on po to, by zapewnić dobrą współpracę między stanami, wzmocnić poczucie pokoju i sprawiedliwości oraz zagwarantować wolność jednostki. Konstytucja ma też służyć obronie przeciw agresji i popieraniu ogólnego dobra narodu.

Akt ten określa władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz opisuje władzę i ograniczenia stanów, a także zakres współpracy pomiędzy nimi. Należy jednak pamiętać, że Konstytucja USA jest dokumentem nadrzędnym we wszystkich stanach i to do niej trzeba się odnosić.

kategoria: Konstytucja

komentarze

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

    prawo, przepisy, konstytucje