Konstytucja RP – historia, uchwalenie, nowelizacje

Historia konstytucji w Polsce sięga roku 1791, wtedy uchwalono słynną Konstytucję 3 maja. W kolejnych latach powstawały jeszcze inne dokumenty tego typu. Obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza to ta z 1997 roku, która przyjęta została przez Zgromadzenie Narodowe w kwietniu. Ówczesny Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał ją w lipcu tego samego roku, a zaczęła obowiązywać 3 miesiące później, czyli w październiku 1997 roku. W kolejnych latach dokonywano nowelizacji dokumentu. Pojawiły się m.in. zapisy o ekstradycji polskiego obywatela czy o rozszerzeniu biernego prawa wyborczego.

Konstytucja RP składa się z preambuły, czyli wstępu i 243 artykułów, które podzielone są na konkretne rozdziały dotyczące ustroju państwa, wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, źródeł prawa w Polsce, zasadach działania Sejmu i Senatu, prawach i obowiązkach Prezydenta RP, Rady Ministrów, samorządów terytorialnych, funkcjonowania sądów i trybunałów, organów kontroli państwowej i ochrony państwa. W konstytucji zawarte są również informacje na temat finansów publicznych, stanów nadzwyczajnych i ewentualnych zmian ustawy zasadniczej.

Jakie są podstawowe zasady Konstytucji RP?

W ustawie zasadniczej zawarte są główne zasady, które regulują funkcjonowanie państwa. Wśród nich wymienia się zasadę suwerenności narodu, legalizmu, pomocniczości, społecznej gospodarki rynkowej republikańskiej formy państwa, reprezentacji politycznej, demokratycznego państwa prawa, podziału i równowagi władzy, pluralizmu społecznego, zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości społecznej i bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych.

polska flaga

Jakie jest znaczenie Konstytucji RP?

Konstytucja RP to najważniejszy akt prawny w Polsce. Reguluje ona funkcjonowanie całego kraju, od najwyższych władz państwowych, po wszystkich obywateli. Konstytucja zapewnia ład pod względem prawnym. Wyznacza ramy ustrojowe, wskazuje prawa i obowiązki, reguluje kwestie związane z systemem wartości społecznych itp. Rolą tego dokumentu jest również jednoczenie społeczeństwa, by działało ono na rzecz dobra wspólnego. Konstytucja RP gwarantuje prawa i wolności obywatelskie, dlatego jest to ustawa tak ważna dla każdego człowieka. Zawarta jest w niej ochrona godności wszystkich obywateli, bez względu na płeć, wyznawaną religię czy światopogląd. Dokument ten nawiązuje do wartości chrześcijańskich, ale też odnosi się do międzynarodowych zapisów o prawie do wolności i równości każdego człowieka.

Category: Konstytucja, Prawo

prawo, przepisy, konstytucje