Strona główna » Posty autora Klara Mińska

Autor: Klara Mińska

Ile kosztuje porada prawna? Jakie są ceny usług prawnych?

W życiu wielu z nas zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebujemy fachowej pomocy prawnej. Jednak często rezygnujemy z takiej opcji, kierując się myśleniem, o wysokich kosztach takiej usługi. Czy porady prawne rzeczywiście są takie drogie, jak się powszechnie uważa? Na to pytanie, odpowiadamy poniżej.

Porada prawna – co wpływa na koszty?

Wiele osób spotyka się z różnymi zagadnieniami, czy nieścisłościami prawnym, do których zrozumienia potrzebuje fachowej porady. Przyjęło się, że takie porady są kosztownym wydatkiem. Jednak, jak się okazuje w praktyce, niekoniecznie. Na cenę liczoną za taką usługę ma wpływ wiele czynników. Każda kancelaria prawnicza, udzielająca również porad prawnych, ma swój wewnętrzny cennik. Czasem jednak odchodzą od sztywno przyjętych opłat i w zależności od rodzaju sprawy, sporządzają odrębną wycenę. Wpływ na nią ma skala trudność i stopień skomplikowania. Im trudniejsza i bardziej zawiła, tym więcej nakładu pracy wymaga, a co za tym idzie, rosną koszty.

Inną sprawą jest dziedzina prawna, której sprawa dotyczy. Najwięcej spraw, których dotyczą porady, znajdują się w obrębie prawa cywilnego. Dlatego też w tym zakresie, rozbieżność cenowa w kancelariach jest bardzo duża.

Również miejscowość ma tu ogromne znaczenie. W dużych miastach, koszty takich porad są znacznie wyższe, niż w mniejszych miejscowościach. Wszystko zależy od wybranej kancelarii.

Zatem ceny za tego typu usługę prawną można przedstawić w następujący sposób:

 • za udzielenie porady prawnej kancelaria prawna może zażyczyć sobie od 100 do 400 zł,
 • za sporządzenie umowy lub pisma urzędowego, prawnik może wziąć od 200 do 600 zł.

Są to ceny orientacyjne, które jak wspomniano, są ruchome i w zależności od kancelarii oraz charakteru sprawy, mogą być niższe lub jeszcze wyższe.

Istnieje również możliwość skorzystania z porady prawnej bezpłatnie. Z takiej opcji można skorzystać w powiatach, jednak trzeba spełnić pewne wymogi. Na darmową poradę prawną mogą liczyć osoby do 26 roku życia oraz powyżej 65, jak również osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej czy korzystające z pomocy społecznej.

Złota waga

Internetowe konsultacje

Aby móc skorzystać z internetowej porady prawnej, nie trzeba wcześniej odwiedzać konkretnej kancelarii. Niektóre z nich świadczą usługi również online. Jest to bardzo wygodna opcja dla tych osób, które w swoim najbliższym sąsiedztwie nie mają żadnej kancelarii prawnej lub z jakichś względów nie mogą wyjść z domu. Aby skorzystać z porady tego typu, trzeba skontaktować się z kancelarią, która takie usługi oferuje i przesłać zapytanie przez podaną przez nią stronę internetową. Po jakimś czasie otrzymamy wiadomość z informacją o opłacie za poradę, którą otrzymamy dopiero po uiszczeniu wyznaczonej kwoty. Poradę otrzymamy na podany przez nas adres mailowy.

Koszty porady internetowej są bardzo zbliżony do tych, udzielanych stacjonarnie. Czasami mogą być trochę wyższe, ponieważ wycena jest w tym przypadku indywidualna. Niekiedy otrzymuje się poradę bez żadnych opłat.

Co to jest prawo autorskie? Gdzie znajduje zastosowanie?

Zastanawiasz się, czym są prawa autorskie i jak wygląda ich zastosowanie w praktyce? Dlaczego tak ważne jest ich przestrzeganie? Co się dzieje, kiedy zostaną naruszone? Na te oraz inne pytania, odpowiadamy poniżej.

Prawo autorskie – co to?

Prawo autorskie stanowi zbiór norm prawnych, których celem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej, publicystycznej i artystycznej. Są to uprawnienia majątkowe oraz osobiste autora do stworzonego przez niego dzieła. Prawa autorskie ważne są dożywotnio, nigdy nie wygasają i nie mogą zostać przeniesione na inną osobę. Z kolei prawa majątkowe są zbywalne oraz dziedziczne i mogą wygasnąć po upływie określonego czasu.

Ogólnie rzecz biorąc, prawo autorskie stanowi część dziedziny prawa dotyczącej własności intelektualnej i stanowi dobro niematerialne. Głównym przedmiotem jest tutaj myśl intelektualna, która przeniesiona na papier lub wygłoszona w inny publiczny sposób, jest chroniona.

Właścicielem praw autorskich może być każdy, od artysty tworzącego piękne obrazy, po gospodynię domową zajmującej się rękodziełem. Natomiast przedmiotem będącym w ten sposób chronionym jest każdy twór, który nie powstał w wyniku wiernego odwzorowania, lecz został od A do Z wymyślony i odpowiednio ukształtowany.

Prawem autorskim mogą zostać objęte następujące twory:

 • plastyczne,
 • fotograficzne,
 • literackie,
 • publicystyczne,
 • naukowe,
 • komputerowe,
 • muzyczne,
 • sceniczne,
 • audiowizualne,
 • architektoniczne.

Co grozi za naruszenie praw autorskich?

O naruszeniu praw autorskich mówimy wtedy, kiedy dochodzi do wykorzystania określonego tworu bez uzyskania zgody lub wymaganego zezwolenia np. w postaci licencji, braku stosownej umowy z właścicielem lub przeniesienia praw autorskich. Naruszeniem praw autorskich określane jest każde działanie, które uderza, w osobistą wieź twórcy ze swoim dziełem. Dotyczy to w szczególności ingerencji w treść, formę oraz sposób jego wykorzystania. Tego typu działania mogą skutkować postawieniem osoby dopuszczającej się naruszenia do odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Niekiedy zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do odpowiedzialności dyscyplinarnej, mającej miejsce, wtedy kiedy naruszeniu praw autorskich, dopuszcza się pracownik naukowy.

Przez odpowiedzialność cywilną rozumie się roszczenia twórcy do zaniechania godzącego w jego imię działań. Właścicielowi praw autorskich przysługuje również prawo do roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego, czyli innymi słowy, do usunięcia przez winowajcę skutków jego działań i naruszeń. Przeważnie wygląda to w ten sposób, że osoba uznana za winną naruszenia praw autorskich musi złożyć publiczne oświadczenie, w którym przyznaje się do popełnienia zarzucanego czynu. Właściciel praw autorskich może również domagać się swoistego zadośćuczynienia lub zasądzenia wypłaty określonej sumy pieniężnej.

Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich to już znacznie poważniejsza sprawa. Jest to już przestępstwo, za które uznaje się m.in.:

 • plagiat,
 • przywłaszczenie sobie autorstwa danego dzieła,
 • brak informacji o autorze,
 • publiczne zniekształcanie utworu,
 • uniemożliwianie lub utrudnianie korzystania z danego dzieła,
 • rozpowszechnianie utworu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Za powyższe przewinienia grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat, w zależności od skali i rozmiarów poczynionych naruszeń.

Ile można dorobić do emerytury?

Świadczenia emerytalne w Polsce nie należą do najwyższych, dlatego coraz więcej emerytów zmuszonych jest do podjęcia dodatkowej pracy. Każdy emeryt ma prawo dorobić do wypłacanego mu świadczenia. Jednak emeryt lub rencista dorabiający „na boku”, nie może przekroczyć wyznaczonych limitów. Ile zatem może dorobić emeryt?

Ile może dorobić emeryt?

Wyznaczone limity nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat. Ci mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku tych, którzy tego wieku jeszcze nie osiągnęli, ale chcą dorabiać do emerytury. Muszą niestety liczyć się z koniecznością przestrzegania pewnych ograniczeń. W przeciwnym wypadku emerytura zostanie im zabrana lub zmniejszona.

W praktyce wygląda to następująco. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami, do emerytury można dorobić do limitu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3465,70 zł brutto. Jeśli dorabiający emeryt zmieści się w tym zakresie, wówczas świadczenie nie ulegnie zmianie i będzie ono wypłacane w kwocie całkowitej.

Natomiast w sytuacji, kiedy osiągane dodatkowo dochody z tytułu umowy o pracę, przekraczają tę kwotę, wahając się w przedziale 70% – 130% przeciętnego wynagrodzenia, wtedy trzeba być przygotowanym na pomniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia i nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku osiągnięcia dochodów do 6436,30 zł brutto.

Jeśli dochody przekroczą kwotę 6436,30 zł brutto, czyli w tym wypadku 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wtedy ZUS zawiesi wypłacanie należnego świadczenia emerytalnego. Wysokość tych kwot ustala i reguluje się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia.

Ile może dorobić rencista?

Limity obejmują również osoby pobierające rentę rodzinną, rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. W tym wypadku ZUS również może zmniejszyć wysokość wypłacanego świadczenia następująco:

 • 509,22 zł ulega renta rodzinna,
 • 599,04 zł ulega renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 449,31 zł ulega renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Co więcej, do ustalonej kwoty osiąganego dodatkowo dochodu dolicza się także kwoty z pobranych wcześniej zasiłków tj. macierzyńskiego, opiekuńczego i chorobowego.
Wobec stosowanych limitów emeryci i renciści skorzystają najwięcej, będąc zatrudnionym na umowie o dzieło lub z tytułu działalności artystycznej. Muszą również niezwłocznie poinformować ZUS o podjęciu przez nich zatrudnieniu i podać wysokość osiągniętego z tego tytułu dochodu.

Podsumowując, emeryt lub rencistą, chcący poprawić swoją sytuację materialną może podjąć dodatkowe zatrudnienie, ale najlepiej na umowie o dzieło. Umowa o pracę kładzie obowiązek opłacania obowiązkowych składek dlatego ZUS, może bez skrępowania zaglądać do portfela i decydować, czy nie zarabia przypadkiem za dużo.