Świadczenia emerytalne w Polsce nie należą do najwyższych, dlatego coraz więcej emerytów zmuszonych jest do podjęcia dodatkowej pracy. Każdy emeryt ma prawo dorobić do wypłacanego mu świadczenia. Jednak emeryt lub rencista dorabiający „na boku”, nie może przekroczyć wyznaczonych limitów. Ile zatem może dorobić emeryt?

Ile może dorobić emeryt?

Wyznaczone limity nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat. Ci mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku tych, którzy tego wieku jeszcze nie osiągnęli, ale chcą dorabiać do emerytury. Muszą niestety liczyć się z koniecznością przestrzegania pewnych ograniczeń. W przeciwnym wypadku emerytura zostanie im zabrana lub zmniejszona.

W praktyce wygląda to następująco. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami, do emerytury można dorobić do limitu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3465,70 zł brutto. Jeśli dorabiający emeryt zmieści się w tym zakresie, wówczas świadczenie nie ulegnie zmianie i będzie ono wypłacane w kwocie całkowitej.

Natomiast w sytuacji, kiedy osiągane dodatkowo dochody z tytułu umowy o pracę, przekraczają tę kwotę, wahając się w przedziale 70% – 130% przeciętnego wynagrodzenia, wtedy trzeba być przygotowanym na pomniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia i nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku osiągnięcia dochodów do 6436,30 zł brutto.

Jeśli dochody przekroczą kwotę 6436,30 zł brutto, czyli w tym wypadku 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wtedy ZUS zawiesi wypłacanie należnego świadczenia emerytalnego. Wysokość tych kwot ustala i reguluje się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia.

Ile może dorobić rencista?

Limity obejmują również osoby pobierające rentę rodzinną, rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. W tym wypadku ZUS również może zmniejszyć wysokość wypłacanego świadczenia następująco:

  • 509,22 zł ulega renta rodzinna,
  • 599,04 zł ulega renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 449,31 zł ulega renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Co więcej, do ustalonej kwoty osiąganego dodatkowo dochodu dolicza się także kwoty z pobranych wcześniej zasiłków tj. macierzyńskiego, opiekuńczego i chorobowego.
Wobec stosowanych limitów emeryci i renciści skorzystają najwięcej, będąc zatrudnionym na umowie o dzieło lub z tytułu działalności artystycznej. Muszą również niezwłocznie poinformować ZUS o podjęciu przez nich zatrudnieniu i podać wysokość osiągniętego z tego tytułu dochodu.

Podsumowując, emeryt lub rencistą, chcący poprawić swoją sytuację materialną może podjąć dodatkowe zatrudnienie, ale najlepiej na umowie o dzieło. Umowa o pracę kładzie obowiązek opłacania obowiązkowych składek dlatego ZUS, może bez skrępowania zaglądać do portfela i decydować, czy nie zarabia przypadkiem za dużo.

kategoria: Finanse

komentarze

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

    prawo, przepisy, konstytucje