Strona główna » Posty autora Dagmara Kogutek

Autor: Dagmara Kogutek

Koronawirus a wsparcie dla przedsiębiorców. Jak może pomóc biuro księgowe, o co zapytać księgową?

Rząd przygotował program, który ma złagodzić skutki gospodarczego kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Kto może się ubiegać o dofinansowanie i ile ono wyniesie?

Czym jest tarcza antykryzysowa?

Epidemia koronawirusa to zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia ludzi. Niesie poważne skutki również dla biznesu i gospodarki. Spadają obroty i wiele firm, by utrzymać się na rynku, jest zmuszonych zwalniać pracowników. Pomocą ma być tarcza antykryzysowa – rządowy program wsparcia pracowników i przedsiębiorców. Jego wartość szacowana jest na 212 mld zł.

Kto może z niego skorzystać? Projekt powstał z myślą o wszystkich, których dotknęły gospodarcze skutki epidemii koronawirusa, ale co to oznacza w praktyce? Czy będziesz mógł z niego skorzystać? Zapytaj o to swoją księgową. Biuro księgowe to wsparcie w kwestiach dofinansowania i pozyskiwania dotacji (jasta.pl), warto skorzystać z usług specjalistów, by dowiedzieć się, czy przysługuje ci dofinansowanie i je wyegzekwować.

Tarcza antykryzysowa ma działać na kilka różnych sposobów. Przewidziano różne jej formy, powinniśmy więc bliżej przyjrzeć się poszczególnym rodzajom rządowego wsparcia.

praca w firmie

Postojowe – komu przysługuje?

To wynagrodzenie przeznaczone dla firm, które na czas epidemii wstrzymały działalność (na przykład z powodu wprowadzonych obostrzeń albo utraty zamówień). Jest to nieoskładkowane i nieopodatkowane wsparcie. Mogą się o nie ubiegać firmy, które rozpoczęły działalność przed 1 lutego 2020, a ich przychody w miesiącu poprzedzających złożenie wniosku spadły co najmniej o 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego. Mogą liczyć na świadczenie w wysokości 2080 zł.

Na świadczenie w takiej samej wysokości mogą liczyć firmy, które rozpoczęły działalność przed 1 lutego 2020 i zawiesiły ją po 31 stycznia 2020. O postojowe mogą ubiegać się też firmy rozliczające się w formie karty podatkowej i zwolnione z VAT – jego wysokość wyniesie w tym wypadku 1300 zł. O postojowe w wysokości 2080 zł mogą ubiegać się też zleceniobiorcy, jeżeli przychód z umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie będzie wyższy niż 15 595,74 zł.

Kto może otrzymać dopłatę do pensji?

Trzymiesięczne dofinansowanie mogą otrzymać firmy w przypadku przestoju ekonomicznego albo obniżenia wymiaru pracy i składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1300 zł brutto na pracownika powiększone o składkę na ubezpieczenie społeczne. Przy obniżonym wymiarze czasu pracy kwota dofinansowania wyniesie 2079,43 zł brutto, również z dodatkiem składki na ubezpieczenie społeczne.

Żeby otrzymać dopłatę do pensji, trzeba prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 2 miesiące i wykazać spadek przychodów o minimum 15% w ciągu kolejnych 2 miesięcy po 1 stycznia w stosunku do analogicznych z roku ubiegłego, albo minimum o 25% w ciągu dowolnego miesiąca po 1 stycznia w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Inne rodzaje wsparcia

Wśród innych rodzajów rządowego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców znajduje się zwolnienie ze składek ZUS od 1 marca do 31 maja dla mikrofirm i samozatrudnionych, odroczenie terminów podatków i bezzwrotna pożyczka do 5000 dla mikroprzedsiębiorców.

Co powinna zawierać umowa z biurem rachunkowym?

Jak wybrać biuro rachunkowe i co powinna zawierać umowa? Podpowiadamy, jakie punkty koniecznie powinny się w niej znaleźć.

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Przy wyborze biura rachunkowego najważniejsze powinno być dla nas to, czy jego pracownicy są specjalistami w swojej dziedzinie. Jak to sprawdzić? Biuro rachunkowe powinno mieć odpowiednie licencje i certyfikaty (Sykulska.pl), które są potwierdzeniem kwalifikacji. Chodzi tu na przykład o Licencję Ministra Finansów, certyfikaty Centrum Informacji Księgowej oraz potwierdzenia odpowiednich szkoleń i kursów.

Inne ważne kwestie, na które warto zwrócić uwagę, to doświadczenie i specjalizacja branżowa, zakres usług (czy biuro pomoże nam akurat w tych zadaniach, na jakich nam zależy?), a także sprawa ubezpieczenia OC.

Kiedy już wybierzemy biuro, przyjdzie czas na spisanie umowy. Co powinno się w niej znaleźć?

organizer i kalkulator

Określenie stron

Na początek ważne jest określenie stron umowy. Co przez to rozumiemy? Otóż umowa powinna precyzyjnie identyfikować dane określające strony, które ją zawierają. W przypadku firm jednoosobowych nie stanowi to problemu. Sprawa się komplikuje w przypadku spółek. Ważny jest tu sposób, w jaki spółka jest reprezentowana, i dane osób, które są do jej reprezentowania uprawnione.

Okres i warunki wypowiedzenia

Umowa powinna też określać, na jaki czas została zawarta. Może to być czas określony lub nieokreślony. Jeśli zawieramy umowę na czas określony, warto zwrócić uwagę, czy zwiera ona możliwość jej wypowiedzenia, a jeżeli tak, to na jakich warunkach.

Zawarte w umowie warunki wypowiedzenia określają takie kwestie jak okres wypowiedzenia oraz warunki zwrotu wszystkich dokumentów. Jeżeli biuro prowadziło nie tylko papierowe, ale również elektroniczne archiwum, warto zabiegać, by w umowie znalazł się zapis pozwalający na pobranie również elektronicznej formy dokumentów. Usługa ta może być bezpłatna albo świadczona za dodatkową opłatą. Powinno się również zwrócić uwagę na zapis nakładający na biuro rachunkowe karę w sytuacji, jeżeli nie wywiąże się ono z przekazania dokumentacji.

Odpowiedzialność

W umowie powinno znaleźć się także zobowiązanie biura do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania umowy. Biuro rachunkowe powinno przedstawić oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC – pozwoli ono zabezpieczyć ewentualne kary wynikłe z błędów w księgowaniu dokumentów.

Archiwizacja

Kolejnym punktem, jaki powinna zawierać umowa, jest zobowiązanie do prowadzenia i przechowywania konkretnych dokumentów przedsiębiorcy. Mogą one być przechowywane analogowo lub elektronicznie. W drugim przypadku archiwizacja jest łatwiejsza, ale i tak umowa powinna zawierać określone warunki, w jakich będzie się ona odbywać. Chodzi na przykład o to, czy biuro udostępnia klientom dokumenty online.

Wynagrodzenie

Umowa powinna też poruszać kwestię wynagrodzenia. Przy jej zawieraniu powinno się zwrócić uwagę na zakres usług świadczony w jego ramach. Opłata może zależeć od ilości comiesięcznie dostarczanych dokumentów., reprezentacji przed urzędami, ilości zatrudnionych pracowników. Dobrze jest na etapie formułowania umowy uzgodnić, co stanie się w sytuacji, gdy zostaną przekroczone ustalone limity i czy opłata ulegnie zmianie, jeżeli dokumenty dotrą do biura z opóźnieniem. Warto też przewidzieć sposób działania w sytuacji, jeżeli działalność zostanie zawieszona.

Rozstrzyganie sporów

Przy formułowaniu umowy trzeba też przewidzieć sposób rozstrzygania ewentualnych sporów. Oczywiście obie strony zakładają, że współpraca będzie się dobrze układać, ale trzeba koniecznie uwzględnić ewentualność, że pojawią się problemy. Sprawy ze sporów wynikających z umowy są z reguły wytaczane w miejscu jej wykonywania, czyli tak, gdzie mieści się siedziba biura rachunkowego. W umowie można jednak wyznaczyć inny sąd właściwy, na przykład miejsce siedziby powoda.

Lista organizacji ochrony praw człowieka

Prawa człowieka wynikają z posiadania przez jednostkę godności osobowej. Są one gwarantowane przez różne państwowe i międzynarodowe dokumenty. Powołano też organizacje, które mają dopilnować, by prawa te były przestrzegane.

Rada Europy

Ta międzyrządowa organizacja została utworzona w 1949 roku. Skupia większość państw europejskich. Jej celem jest ochrona praw człowieka i demokracji pluralistycznej. Oprócz tego ma ona za zadanie uświadamiać i podnosić wartości europejskiej tożsamości kulturowej, rozwiązywać stojące przed europejskim społeczeństwem problemy oraz pomagać krajom Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie reform politycznych, ustawodawczych i konstytucyjnych.

Rada działa za pośrednictwem Komitetu Ministrów, zrzeszającego ministrów zagranicznych 43 państw członkowskich, Zgromadzenia Parlamentarnego złożonego z 301 członków i tyluż zastępców pochodzących z parlamentów krajów członkowskich oraz dwuizbowego Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.

Rada Europy podejmuje działania w oparciu o Europejską Konwencję Praw Człowieka. Członkowie Rady są zobowiązani do respektowania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w skład którego wchodzi 41 wybieranych na 6-letnią kadencję sędziów, czyli po jednym z każdego członkowskiego państwa.

Skargę do Trybunału może złożyć każdy – państwo lub osoba prywatna – pod warunkiem, że wcześniej wykorzystane zostały wszystkie możliwe środki odwoławcze w kraju. Jeśli Trybunał stwierdzi naruszenie praw człowieka, może wyznaczyć wypłatę odszkodowania albo zwrot poniesionych przez skarżącego kosztów. Zarzut można wnieść w ciągu 6 miesięcy od otrzymania ostatecznego rozstrzygnięcia sądu, a procedura trwa około 7 lat.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

ONZ

Z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie działa Komitet Praw Człowieka. Może do niego złożyć skargę każdy obywatel kraju, który ratyfikował Protokół Dodatkowy do Paktów Praw. To alternatywa dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Różnice są takie, że w przypadku Komitetu Praw Człowieka nie ma ograniczeń co do terminu wniesienia skargi, a procedura trwa tylko dwa lata.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze

Ta instytucja została powołana w 1998 roku w Rzymie w reakcji na dramatyczne wydarzenia w Bośni i Rwandzie. Zajmuje się ściganiem przestępców z około 90 państw, które podpisały konwencję założycielską. Obszar jej działań to sąd nad zbrodniarzami odpowiedzialnymi za poważne łamanie praw człowieka, obejmujące między innymi apartheid, tortury i eksterminację.

Amnesty International

W przeciwieństwie do wymienionych powyżej Amnesty International jest organizacją pozarządową i apolityczną. Założona została w 1961 roku, a jej siedziba znajduje się w Londynie. Organizacja ta skupia około miliona członków w ponad 170 krajach.

Cele, uwzględnione w statucie organizacji, to troska o humanitarne wykonywanie kar penitencjarnych, działania na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, a także na rzecz zniesienia tortur i kary śmierci.

Konstytucja francuska – co określa najważniejszy akt prawny Francji?

Co określa Konstytucja Francji? Jaki przewiduje sposób sprawowania władzy i co mówi o najważniejszych urzędach w państwie?

Charakter państwa

W pierwszym artykule Konstytucji Francji z 1958 roku zostaje scharakteryzowane państwo. Według konstytucyjnych założeń ma ono być niepodzielną, świecką, demokratyczną i socjalną Republiką. Ma ona zapewniać równość wobec prawa wszystkim swoim obywatelom bez względu na ich rasę, pochodzenie i religię. Powinna respektować wszystkie przekonania.

Suwerenność

Zgodnie z Konstytucją suwerenność narodowa należy do ludu, a on może wykonywać ją przez swoich przedstawicieli albo w drodze referendum. Głosowanie zawsze musi być powszechne, równe i tajne, natomiast Konstytucja dopuszcza pewną swobodę w kwestii tego, czy będzie ono bezpośrednie czy pośrednie. Polityczne partie i ugrupowania powstają i działają swobodnie i konkurują ze sobą w drodze wyborów.

Wieża Eiffla

Prezydent

Zadaniem prezydenta Francji jest zapewnienie właściwego funkcjonowania władz publicznych. Powinien on też czuwać nad przestrzeganiem konstytucji. Osoba pełniąca ten urząd ma gwarantować narodową niepodległość, terytorialną integralność oraz przestrzeganie traktatów.

Prezydent jest wybierany na 5 lat w powszechnych, bezpośrednich wyborach bezwzględną większością ważnych głosów. Wybory przeprowadza się najpóźniej dwudziestego dnia, a najwcześniej trzydziestego piątego dnia przed upływem kadencji urzędującego prezydenta.

To prezydent powołuje premiera i to do jego decyzji należy odwołanie go, jeśli ten złoży dymisję rządu. Na wniosek premiera prezydent powołuje i odwołuje innych członków rządu. Do jego zadań należy też przewodniczenie Radzie Ministrów.

Rząd

Do zadań rządu należy określenie i prowadzenie polityki narodu, dysponowanie administracją i siłami zbrojnymi. Działalnością rządu kieruje premier. Zapewnia on wykonanie ustaw, spoczywa na nim odpowiedzialność za obronę narodową. Sprawuje władzę reglamentacyjną i obsadza cywilne i wojskowe stanowiska. Niektóre ze swoich uprawnień może przekazać odpowiednim ministrom, sam natomiast w określonych przypadkach zastępuje prezydenta.

Parlament

Parlament składa się z Senatu i Zgromadzenia Narodowego. Senat wybierany jest w wyborach pośrednich, a deputowani do Zgromadzenia Narodowego w bezpośrednich. Parlament zbiera się na jedną sesję zwyczajną w roku, rozpoczynającą się w pierwszy roboczy dzień października i kończącą w ostatni roboczy dzień czerwca. Liczba dni posiedzeń, które każda izba może w okresie sesji zwyczajnej odbyć, nie może przekroczyć stu dwudziestu. Premier po konsultacjach z przewodniczącym danej izby lub z większością jej członków może zdecydować o dodatkowych posiedzeniach.

Posiedzenia obu izb są jawne, a sprawozdania z obrad publikowane w Journal Official. Członkowie rządu mają prawo wstępu na obrady i są wysłuchiwani, jeżeli tego zażądają.

Główne zasady konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

Wiele się mówi o Konstytucji, ale nie każdy ją zna na tyle, by wiedzieć, jakie są jej główne zasady. Najwyższa pora więc nieco się douczyć w tym przedmiocie.

Zasada dobra wspólnego

Jako pierwszą zasadę Konstytucja podaję zasadę dobra wspólnego. Chodzi tu o deklarację, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Zasada ta zobowiązuje władze publiczne do przeciwdziałania sytuacjom, w których jednostki lub grupy zmierzają do zawłaszczenia dla siebie dobra wspólnego.

Zasada ta przede wszystkim zakazuje nieuzasadnionego uprzywilejowania jednych grup społecznych kosztem innych. Zabrania też wykorzystywania dobra wspólnego do zabezpieczenia interesów jednostki bądź grupy. Dlatego na przykład niedopuszczalna jest monopolizacja rynku – nie może ona być sankcjonowana prawnie, ponieważ narusza swobodę wykonywania zawodu lub podejmowania działalności gospodarczej.

Zasada państwa demokratycznego

Ta zasada określa ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż ma być ona państwem demokratycznym. Z grubsza wiadomo, że chodzi o władzę sprawowaną przez naród, sama demokracja nie została jednak zdefiniowana, ponieważ jet to pojęcie opisowe, niedające się dokładnie dookreślić. Konstytucja wskazuje jednak pewne nierozłączne cechy takiego ustroju – władzę narodu poddającą organy przedstawicielskie cyklicznej legitymizacji w drodze powszechnych i wolnych wyborów, trójpodział władzy, kadencyjność, pluralizm polityczny, gwarantowanie wolności i praw człowieka takich jak wolność głoszenia swoich poglądów, równość wobec prawa.

polska flaga powiewająca na wietrze

Zasada państwa prawa

Ta zasada, nazywana także zasadą rządów prawa lub zasadą praworządności, jest zbiorczym wyrażeniem reguł i zasad, których Konstytucja nie nazywa wprost, ale które wynikają z istoty państwa prawa. Owe reguły i zasady są tworzone przez naukę prawa i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Z zasady państwa prawa wypływają zasady materialne, mówiące, na jakich wartościach państwo powinno się opierać, oraz formalne, mówiące o związaniu władzy publicznej prawem. Do tych pierwszych należy między innymi zasada ochrony praw nabytych. Zasada państwa prawa w znaczeniu formalnym mówi natomiast o tym, że wszystkie działania władzy publicznej mogą być podejmowane tylko wtedy, gdy istnieje dla takiego działania wyraźna norma kompetencyjna.

Zasada państwa jednolitego

Ta zasada określa, że Polska jest państwem jednolitym, a zatem istnieje w niej tylko jeden podmiot władzy najwyższej. Sprawuje ją on niepodzielnie na cały terytorium państwa. W myśl tej zasady żadna jednostka podziału terytorialnego Polski nie może posiadać samodzielności państwowej i nie ma suwerenności.

Zasada zwierzchności narodu

Ta zasada mówi o tym, że władza zwierzchnia należy w Polsce do narodu. Żaden podmiot nie może sprawować pierwotnej i suwerennej władzy, ta bowiem należy do narodu jako całości. W tym ujęciu naród nie jest rozumiany w znaczeniu etnicznym, ale filozoficzno-społecznym, a więc stanowią go wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, bez względu na pozycję społeczną, wykształcenie, status majątkowy, religię i światopogląd.

Co to jest rękojmia?

Czym jest rękojmia? W jaki sposób konsumenci mogą z niej skorzystać? Jak zgłosić reklamację w oparciu o rękojmię?

Czym jest rękojmia?

Rękojmia jest jedną z możliwych podstaw do złożenia przez konsumenta reklamacji w przypadku zakupu wadliwego towaru. Konsument może zrobić to w oparciu o gwarancję albo właśnie rękojmię. Rękojmia obejmuje wady fizyczne i prawne produktu. Dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych.

Stanowi odpowiedzialność sprzedawcy względem klienta i wynika z umowy stron. Jest ona oparta na zasadzie ryzyka. Ma charakter absolutny, co oznacza, że jest niezależna od winy sprzedawcy. Sprzedawca nie może więc się zwolnić z takiej odpowiedzialności, ani wyłączyć czy choćby ją ograniczyć.

Jakie wady obejmuje rękojmia?

Jak napisaliśmy już powyżej, rękojmia dotyczy wad prawnych i fizycznych produktu. Co należy przez to rozumieć? Z wadami prawnymi mamy do czynienia, jeśli okaże się, że sprzedany przedmiot był własnością osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej w formie dzierżawy, hipoteki lub użytkowania.

Wady fizyczne natomiast mogą polegać na zmniejszeniu wartości przedmiotu lub jego użyteczności, a także niekompletności – braku określonych części lub cech. Z tym ostatnim mamy do czynienia, jeśli zakupiony przedmiot nie działa tak, jak powinien, czyli nie spełnia swoich zadań.

Odpowiedzialność za wadę fizyczną produktu spoczywa na sprzedawcy jeżeli istniała ona przed wydaniem danej rzeczy, ale także w sytuacji, gdy powstała już po wydaniu, ale z przyczyny, która już wcześniej w owej rzeczy tkwiła.

wózek sklepowy

Jak działa rękojmia?

Konsument, który odkryje fizyczną lub prawną wadę zakupionego produktu, może z tego tytułu zgłosić reklamację. Może ona być zgłoszona w dowolnej formie. Trzeba jedynie zrobić to w terminie określonym przez przepisy prawa, a także dysponować potwierdzeniem zakupu – jako takie może posłużyć paragon dołączony do sprzedaży, e-maile, świadkowie transakcji albo wydruk z konta bankowego, który ją potwierdzi.

Jakie są skutki reklamacji na podstawie rękojmi? Otóż konsument może zażądać usunięcia wady, naprawienia rzeczy lub obniżenia ceny. Jeżeli sprzedawca produktu jest jednocześnie jego producentem, konsument może również wymienić wadliwą rzecz na egzemplarz, w którym wada nie występuje.

Inną możliwością jest odstąpienie od umowy. Konsument nie może jednak tego zrobić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar lub usunie wskazaną wadę.

Rękojmia czy gwarancja?

Jak zaznaczyliśmy na początku artykułu, konsument może zgłosić reklamację w oparciu o rękojmię lub gwarancję. Czy różnią się te dwie opcje?

Rękojmia jest ustawowo określona 2-letnim terminem, natomiast gwarancja jest udzielana na czas oznaczony przez producenta – może być nawet dożywotnia. W przypadku gwarancji to producent w karcie gwarancyjnej określa możliwe żądania konsumenta.