Co określa Konstytucja Francji? Jaki przewiduje sposób sprawowania władzy i co mówi o najważniejszych urzędach w państwie?

Charakter państwa

W pierwszym artykule Konstytucji Francji z 1958 roku zostaje scharakteryzowane państwo. Według konstytucyjnych założeń ma ono być niepodzielną, świecką, demokratyczną i socjalną Republiką. Ma ona zapewniać równość wobec prawa wszystkim swoim obywatelom bez względu na ich rasę, pochodzenie i religię. Powinna respektować wszystkie przekonania.

Suwerenność

Zgodnie z Konstytucją suwerenność narodowa należy do ludu, a on może wykonywać ją przez swoich przedstawicieli albo w drodze referendum. Głosowanie zawsze musi być powszechne, równe i tajne, natomiast Konstytucja dopuszcza pewną swobodę w kwestii tego, czy będzie ono bezpośrednie czy pośrednie. Polityczne partie i ugrupowania powstają i działają swobodnie i konkurują ze sobą w drodze wyborów.

Wieża Eiffla

Prezydent

Zadaniem prezydenta Francji jest zapewnienie właściwego funkcjonowania władz publicznych. Powinien on też czuwać nad przestrzeganiem konstytucji. Osoba pełniąca ten urząd ma gwarantować narodową niepodległość, terytorialną integralność oraz przestrzeganie traktatów.

Prezydent jest wybierany na 5 lat w powszechnych, bezpośrednich wyborach bezwzględną większością ważnych głosów. Wybory przeprowadza się najpóźniej dwudziestego dnia, a najwcześniej trzydziestego piątego dnia przed upływem kadencji urzędującego prezydenta.

To prezydent powołuje premiera i to do jego decyzji należy odwołanie go, jeśli ten złoży dymisję rządu. Na wniosek premiera prezydent powołuje i odwołuje innych członków rządu. Do jego zadań należy też przewodniczenie Radzie Ministrów.

Rząd

Do zadań rządu należy określenie i prowadzenie polityki narodu, dysponowanie administracją i siłami zbrojnymi. Działalnością rządu kieruje premier. Zapewnia on wykonanie ustaw, spoczywa na nim odpowiedzialność za obronę narodową. Sprawuje władzę reglamentacyjną i obsadza cywilne i wojskowe stanowiska. Niektóre ze swoich uprawnień może przekazać odpowiednim ministrom, sam natomiast w określonych przypadkach zastępuje prezydenta.

Parlament

Parlament składa się z Senatu i Zgromadzenia Narodowego. Senat wybierany jest w wyborach pośrednich, a deputowani do Zgromadzenia Narodowego w bezpośrednich. Parlament zbiera się na jedną sesję zwyczajną w roku, rozpoczynającą się w pierwszy roboczy dzień października i kończącą w ostatni roboczy dzień czerwca. Liczba dni posiedzeń, które każda izba może w okresie sesji zwyczajnej odbyć, nie może przekroczyć stu dwudziestu. Premier po konsultacjach z przewodniczącym danej izby lub z większością jej członków może zdecydować o dodatkowych posiedzeniach.

Posiedzenia obu izb są jawne, a sprawozdania z obrad publikowane w Journal Official. Członkowie rządu mają prawo wstępu na obrady i są wysłuchiwani, jeżeli tego zażądają.

kategoria: Konstytucja

komentarze

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

    prawo, przepisy, konstytucje