Świadczenia wypłacane pracownikowi przez ZUS lub pracodawcę w razie pogorszenia stanu zdrowia w wyniku wypadku przy pracy lub choroby przysługują osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Obok zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego zatrudniony może ubiegać się o zasiłek wyrównawczy. Czym jest i komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

dla kogo zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy – co to jest?

Zasiłek wyrównawczy jest rodzajem świadczenia w formie pieniężnej, o które mogą starać się pracownicy ze zmniejszoną sprawnością do pracy, jeżeli z tego powodu ich wynagrodzenie uległo obniżeniu. Celem zasiłku wyrównawczego jest zachęcenie zatrudnionych, posiadających problemy zdrowotne, do zawodowej rehabilitacji, której istotą jest przystosowanie do warunków pracy na nowym stanowisku lub polepszenie jakości pracy na zajmowanym do tej pory.

Pieniądze w ramach zasiłku wyrównawczego wypłaca ZUS lub pracodawca (w zakładach zatrudniających powyżej 20 osób, jeśli jest uprawniony do wypłaty zasiłków ze środków ZUS).

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Pieniądze należą się zatrudnionym, którzy dotychczas pracowali w szczególnie uciążliwych warunkach, mogących skutkować zachorowaniem na chorobę zawodową. O zasiłek wyrównawczy mogą starać się też pracownicy, którzy wskutek wypadku przy pracy lub długotrwałej choroby utracili zdolność do wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Środki przysługują również osobom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu z uwagi na poddanie się rehabilitacji zawodowej polegającej na adaptacji lub przyuczeniu do konkretnej pracy. Zasiłek wyrównawczy należy się też osobom zatrudnionym w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej.

Prawo do zasiłku posiadają wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, niezależnie od stażu pracy lub wymiaru etatu. W przypadku cywilnoprawnych podstaw zatrudnienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, renty bądź emerytury zasiłek wyrównawczy nie przysługuje.

Jakie zasady przyznawania zasiłku wyrównawczego?

Chcąc ubiegać się o zasiłek wyrównawczy, pracownik musi złożyć stosowny wniosek w ZUS lub u pracodawcy. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie pracodawcy lub zakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie przyuczenia do pracy bądź rehabilitacji zawodowej
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o konieczności poddania się rehabilitacji zawodowej
  • zaświadczenie pracodawcy lub zakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia
  • zaświadczenie wystawione przez płatnika składek na druku Z-3.

Jeżeli do obniżenia sprawności doszło wskutek wypadku w pracy, do wniosku trzeba dołączyć protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. Kiedy konieczność rehabilitacji została spowodowana chorobą zawodową, należy przedłożyć decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, którą wydaje inspektor sanitarny.

Ile wynosi zasiłek wyrównawczy?

Kwota zasiłku wyrównawczego to różnica między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem pracownika, a jego obniżonym wynagrodzeniem.

komentarze

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

    prawo, przepisy, konstytucje