Prawo do spadku nie jest jednoznaczne z jego nabyciem. Bez postanowienia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku spadkobierca nie może sprzedać odziedziczonego majątku, nie jest również uprawniony do zaktualizowania danych abonenta u usługodawców. Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku i kiedy jest niezbędne?

stwierdzenie nabycia spadku

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Pod pojęciem stwierdzenia nabycia spadku należy rozumieć postępowanie przed sądem, które zmierza do stwierdzenia prawa do spadku określonych osób, w ustalonych częściach. W wydanym postanowieniu sąd określa krąg podmiotów, które są uprawnione do dziedziczenia po zmarłym.

Postępowanie odbywa się przed sądem, którego właściwość określa ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. W przypadku, w którym brak jest możliwości ustalenia ostatniego miejsca pobytu zmarłego właściwym staje się sąd, w którym znajduje się spadkowy majątek.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stwierdzenie nabycia spadku może się również odbywać przed notariuszem w formie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku – kiedy jest niezbędne?

Wydane przez sąd postanowienie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku nie tworzy nowego stanu prawnego, potwierdza jedynie kto jest spadkobiercą. Jest podstawą do zmian m.in. w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy w księgach wieczystych. Stwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkowe, jednak leży w interesie spadkobierców, ponieważ bez niego nie mają podstaw do wykazania swoich praw do majątku po zmarłym.

nabycie spadku

Postanowienie sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku ma ogromne znaczenie w obrocie prawnym, bez niego nie możemy legalnie sprzedać działki, domu, mieszkania, czy samochodu po zmarłym. To konieczność również przy wszystkich czynnościach urzędowych, bez postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku nie wyrejestrujemy samochodu i nie zmienimy danych w księgach wieczystych. Prawomocne postanowienie potrzebne jest również w przypadku aktualizacji danych obecnego abonenta w zakładzie gazowym lub wodociągowym.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć osoba, która posiada w tym swój interes prawny. Są to, przede wszystkim:

  • spadkobierca – jeśli chce wykazać swoje prawo do udziału w spadku
  • zapisobiorca – kiedy chce żądać dokonania zapisu przez spadkobiercę
  • wierzyciel spadkodawcy i wierzyciel spadkobiercy – jeżeli chcą dochodzić uregulowania zaległych należności ze strony spadkobiercy.

W jakim terminie ubiegać się o stwierdzenie nabycia spadku?

W myśl obowiązujących przepisów złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie jest ograniczone żadnym terminem. Można z nim wystąpić do sądu w każdym momencie, niezależnie od daty otwarcia spadku. Czas trwania postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku jest uzależniony od kwestii spornych pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami, zazwyczaj kończy się ono na jednym posiedzeniu.

kategoria: Pomoc prawna

komentarze

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

    prawo, przepisy, konstytucje