Obcokrajowcy, którzy wiążą z pobytem w Polsce swoją dalszą przyszłość muszą spełniać określone warunki podyktowane obowiązującymi przepisami. Zezwolenie na pobyt stały daje cudzoziemcowi prawo do zamieszkania na terenie RP bez konieczności pozyskiwania dodatkowych zezwoleń. Jak uzyskać pobyt stały w Polsce? Co daje obcokrajowcowi krata pobytu stałego?

karta pobytu stałego

Karta stałego pobytu – na jakich zasadach?

Karta pobytu w Polsce to dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca podczas przebywania na terytorium naszego kraju. Wniosek o jej udzielenie mogą składać obcokrajowcy, którzy spełniają warunki określone ustawie o cudzoziemcach, poszczególne kryteria wskazane są szczegółowo w art.195 wspomnianego aktu prawnego. Zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i małoletnich karta pobytu stałego wydawana jest na czas nieoznaczony. Ważne, że dokument należy wymienić po upływie 10 lat, jednak nie trzeba już składać kolejnego wniosku w tym przedmiocie.

O kartę stałego pobytu należy ubiegać się we właściwym miejscowo urzędzie wojewódzkim, zgodnie z miejscem zamieszkania cudzoziemca w Polsce. Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów trzeba złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie RP. Do wszczęcia procedury przyznawania karty stałego pobytu potrzebne są, oprócz wniosku, cztery aktualne fotografie obcokrajowca, kserokopia ważnego dokumentu podróży z oryginałem do wglądu.

Cudzoziemiec musi też złożyć odciski swoich linii papilarnych. Opłata za wydanie dokumentu wynosi 50 zł, opłata skarbowa to wydatek w kwocie 640 zł. Małoletniemu do ukończenia 16 roku życia przysługuje ulga w kwocie 25 zł.

Co daje obcokrajowcowi karta pobytu stałego?

Już sam fakt złożenia wniosku o kartę stałego pobytu uprawnia cudzoziemca do dalszego przebywania w Polsce. Status pobytowy obcokrajowca jest legalny, jeżeli dopełnił on wszystkich wymaganych warunków i formalności. Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży odcisk stempla, który jest potwierdzeniem złożenia wniosku, jednak nie daje cudzoziemcowi prawa do podróżowania do innych państw strefy Schengen. Jeżeli w okresie ubiegania się o kartę stałego pobytu cudzoziemiec chce wyjechać do swojego ojczystego kraju, który jest objęty obowiązkiem wizowym, a następnie zamierza wrócić do Polski, musi uzyskać wizę.

Procedura przyznawania karty pobytu stałego powinna trwać do 3 miesięcy. Pozytywna decyzja wojewody uprawnia obcokrajowca do legalnego zamieszkania na terytorium Polski i wykonywania pracy bez konieczności przedkładania dodatkowych zezwoleń. Dzięki karcie stałego pobytu cudzoziemiec może podróżować w celach turystycznych do krajów obszaru Schengen, przez 90 dni w okresie 180 dni.

Jakie konsekwencje odmowy udzielenia karty stałego pobytu?

Jeżeli decyzja w sprawie odmowy udzielenia karty pobytu stałego jest ostateczna, wobec cudzoziemca umorzono lub cofnięto zezwolenia na pobyt stały musi on opuścić terytorium Polski. Powinien zrobić to w terminie 30 dni od chwili doręczenia.

kategoria: Prawo

komentarze

  • Dominika 2021-09-07

    Taka karta stałego pobytu to faktycznie duże udogodnienie. W Polsce wiać coraz więcej obcokrajowców. Nie tylko z Ukrainy, ale i z innych krajów. Aż mnie dziwi czasem, że im tu dobrze…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

prawo, przepisy, konstytucje