Strona główna » Posty autora Nina Korczyk

Autor: Nina Korczyk

Odrzucenie spadku – jakich formalności należy dopełnić?

Osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, mogą przyjąć lub odrzucić spadek. Odrzucenie, może uchronić nas od długów spadkodawcy, ale oczywiście możemy też zrezygnować ze spadku ze względów osobistych lub podatkowych. A jakie formalności trzeba dopełnić, aby odrzucić spadek? Jaki jest termin odrzucenia i o czym musimy pamiętać?

Jak odrzucić spadek?

Śmierć spadkodawcy nie oznacza, że ostatecznie nabyliśmy już wszystkie prawa do spadku, mamy jeszcze czas na to, aby go przyjąć lub odrzucić. Ile wynosi termin na odrzucenie spadku? Sześć miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy powołani do spadku. Jeśli nie chcemy go przyjąć, powinniśmy w tym czasie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub notariuszem. Jeśli we wspomnianym okresie nie złożymy żadnego oświadczenia, prawnie będzie to oznaczać, że przyjęliśmy spadek.

Odrzucenie spadku – skutki

Decydując się na odrzucenie spadku, trzeba zdawać sobie sprawę z jego konsekwencji. Po pierwsze, osoba, która go odrzuci, jest traktowana tak, jakby nie dożyła jego otwarcia (czyli dnia śmierci spadkodawcy). Oznacza to, że udział spadkowy przypada dzieciom spadkobiercy (który złożył wniosek o odrzucenie) lub pozostałym ustawowym spadkobiercom. Natomiast jeśli chcemy uchronić również nasze dzieci od długów, muszą one także odrzucić spadek. Mogą zrobić to samodzielnie lub, jeśli są nieletnie, my możemy to zrobić w ich imieniu.

Skutki odrzucenia spadku wyglądają nieco inaczej w przypadku dziedziczenia z testamentu. Wtedy na nasze miejsce wchodzą inni spadkobiercy testamentowi, podstawieni lub ustawowi.

Wniosek o odrzucenie spadku

Wniosek o odrzucenie spadku możemy złożyć przed sądem lub notariuszem. W pierwszym przypadku może to potrwać trochę dłużej… Ponadto trzeba być przygotowanym na opłatę za wniosek o odebraniu oświadczenia o odrzuceniu spadku w wysokości 50 zł. Jeśli zależy nam na czasie, możemy również załatwić to u notariusza w ciągu jednego dnia. Tam za złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku zapłacimy 50 zł plus 23% podatku, co w sumie da nam niecałe 62 zł. W tym przypadku trzeba się także liczyć z dodatkowymi kosztami wypisów aktu notarialnego.

A co jeszcze złożyć oprócz wniosku? Do oświadczenia o odrzuceniu spadku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy lub testament. Z kolei jeśli chcemy uchronić przed długiem również nasze nieletnie dzieci. Najpierw powinniśmy poprosić o zgodę sąd opiekuńczy. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o zgodę na odrzucenie spadku, ksero aktu zgonu, zupełny akt urodzenia małoletniego, ksero oświadczenia o odrzuceniu spadku i znaczek opłaty sądowej, który kosztuje 40 zł.

Takie odrzucenie spadku to nie tylko dobry sposób na uniknięcie długów, które mogą na nas spaść po śmierci naszych najbliższych, ale również sposób na przekazanie odziedziczonych pieniędzy innym członkom rodziny bez konieczności przeprowadzania działu spadku.

Okresy przedawnienia roszczeń – o czym warto wiedzieć?

Najprościej mówiąc, przedawnienie roszczeń oznacza, że dłużnik nie musi już spłacać należności wierzycielowi. A co mówią przepisy na temat przedawnienia roszczeń? Jakie są okresy przedawnienia i o czym warto pamiętać?

Przedawnienie roszczeń

Po okresie przedawnienia wierzyciel nie będzie mógł już skutecznie dochodzić spłaty. Jednak okresy te mogą się różnić w zależności od rodzaju roszczenia, niektóre następują po paru miesiącach, inne nawet po kilku latach. Wszystkie informacje w tej sprawie zapisane są w Kodeksie cywilnym, możesz do niego zajrzeć, aby doczytać szczegóły. Pamiętaj także, że okres przedawnienia może się wydłużyć. Dlatego najpierw sprawdź, ile wynosi on w przypadku twoich roszczeń i jakie czynności mogą przerwać ten termin.

Ogólne terminy przedawnienia roszczeń

Kodeks cywilny przewiduje dwa ogólne terminy przedawnienia roszczeń oraz inne terminy dotyczące szczególnych przypadków. Te ogólne wynoszą:

 • 6 lat w przypadku roszczeń majątkowych,
 • 3 lata w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe (takie jak czynsz, alimenty czy zapłata raty w umowie leasingu). Poza tym okres 3-letni dotyczy także roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warto przy tym pamiętać, że w tym przypadku koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Termin przedawnienia roszczeń – szczególne przypadki

Najkrótszy okres przedawnienia, jaki znajdziemy w kodeksie cywilnym, wynosi 6 miesięcy. Kiedy znajduje on zastosowanie? Przede wszystkim w roszczeniach pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki. Ponadto 6-miesięczny okres przedawnienia następuje w przypadku roszczeń o naprawienie szkody, która wynika z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu, a także roszczeń przewoźnika względem innych przewoźników (uczestniczących w przewozie przesyłki).

W innych sytuacjach termin przedawnienia może wynosić rok. Między innymi w przypadku roszczenia z tytułu umowy spedycji. Z kolei 2-letni okres przedawnienia odnosi się do roszczeń wynikających z umowy o dzieło i zlecenie, roszczeń przysługującym przedsiębiorcom i rzemieślnikom z tytułu dokonanej sprzedaży, a także roszczeń z tytułu mandatów za jazdę bez biletu czy usług telekomunikacyjnych.

Szczególnym przypadkiem są także roszczenia z tytułu sprzedaży towarów eksportowych (z Polski za granicę) na mocy Konwencji Nowojorskiej, wtedy okres przedawnienia wynosi 4 lata. W kodeksie cywilnym znajdziemy także pięcioletni termin dotyczący roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych i zapisu w testamencie. Jeden z najdłuższych okresów przedawnienia to 30 lat i dotyczy on zabójstwa.

Przerwanie terminu przedawnienia

Jak już wspomnieliśmy na początku, bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany. Dzieje się tak wtedy, gdy dłużnik przyzna się, że zalega z zapłatą i poprosi o rozłożenie jej na raty, a także w przypadku wszczęcia mediacji. Termin przedawnienia wstrzymuje także każda czynność przed sądem.

Powszechna deklaracja praw człowieka – najważniejsze zasady

Czym jest Powszechna deklaracja praw człowieka? Kogo dotyczy i jakie są jej podstawowe zasady? Jeśli nadal nie wiesz, to dobrze trafiłeś. Odpowiedź na te pytania znajdziesz w artykule.

Powszechna deklaracja praw człowieka

Ten dokument to jeden z najważniejszych zbiorów praw człowieka, a także zasad ich stosowania. Jest uznawany za jedno z największych osiągnięć ONZ i został przetłumaczony na ponad 500 języków świata. Powszechna deklaracja praw człowieka została uchwalona 10 grudnia 1948 w Paryżu i do dziś jest źródłem inspiracji dla wielu międzynarodowych traktatów. W jej skład wchodzi 30 artykułów dotyczących praw i wolności przynależnych każdemu człowiekowi.

Kogo dotyczy Powszechna deklaracja praw człowieka?

Ten dokument jest odpowiedzią ONZ na okrucieństwa II Wojny Światowej i dotyczy wszystkich ludzi na świecie, bez względu na ich kraj pochodzenia, zamieszkania, różnice rasy, koloru, płci czy języka. Powszechna deklaracja praw człowieka dotyczy ludzi każdego wyznania i o każdych poglądach politycznych, bez względu na to, jaki jest ich status majątkowy.

Co zawiera powszechna deklaracja praw człowieka?

Najważniejsze zasady zawarte w tym dokumencie to:

 • Wszyscy ludzie są równi i wolni.
 • Każdy człowiek ma prawo do życia i bezpieczeństwa.
 • Nikt nie może zostać wygnany z kraju.
 • Wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Oznacza to, że są oni uprawnieni to jednakowej ochrony prawnej (bez dyskryminacji).
 • Deklaracja zakazuje niewolnictwa, służebności i handlu niewolnikami.
 • Deklaracja zakazuje wszelkich tortur oraz nieludzkiego i okrutnego traktowania ludzi, bez względu na ich płeć, rasę i inne czynniki, które zostały wymienione wcześniej.
 • Każdy człowiek ma prawo odwołać się do sądu, jeśli jego podstawowe prawa zostaną pogwałcone.
 • Każdy, kto jest podejrzany o jakieś przestępstwo, ma prawo do tego, aby uznawano go za niewinnego do momentu, aż wina nie zostanie mu udowodniona podczas rozprawy. Ponadto, jeśli oskarżony zostanie uznany za winnego, nie wolno stosować wobec niego cięższej kary niż ta, która była stosowana w chwili popełnienia przestępstwa.
 • Każdy ma prawo do ochrony prawnej przeciwko arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, honor i dobre imię.
 • Każdy może sam wybrać miejsce zamieszkania (w każdym państwie) i ma prawo zarówno do opuszczenia swojego kraju, jak i powrotu do niego.
 • Każdy, kto jest prześladowany, ma prawo ubiegać się o azyl. Może również korzystać z niego w innych krajach.
 • Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Ma również prawo do zmiany religii.
 • Każdy ma prawo do wolności poglądów i ich swobodnego wyrażania.
 • Wszyscy mają prawo do posiadania obywatelstwa.
 • Każdy pełnoletni ma prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Co więcej, przysługują im równe prawa nie tylko podczas zawierania małżeństwa, ale również w czasie jego trwania i po jego zakończeniu. Niestety w wielu krajach ta zasada jest notorycznie łamana…, jak i to, że do małżeństw może dochodzić tylko przy dobrowolnej zgodzie małżonków.